• Antergos Installer error tylko deepin .


    Instalator środowiska deepin przerywa z błędami.
    Problem został zgłoszony i aktualnie jest badany.

  • Instalacja DEEPIN jest teraz zepsuta, a programiści nad nią pracują!

error339 deepin71 installer65 tylko1 Posts 2Views 521
Log in to reply
Bloom Email Optin Plugin

Looks like your connection to Antergos Community Forum was lost, please wait while we try to reconnect.